Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek to działanie adresowane do przedstawicieli sektora małych, średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ten obejmujący swoim zasięgiem podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną sektor, pojawił się w polskim prawodawstwie w roku 2004, celem harmonizacji polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unii Europejskiej.

Sektor MŚP

 

Sektor MŚP w dużej mierze obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek, prowadzących firmy rodzinne (zajmujące się na przykład rzemiosłem) oraz prowadzących regularną działalność spółki oraz konsorcja. Przedsiębiorcy, których firmy zaliczają się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mogą liczyć na wsparcie ze strony polskiego prawodawstwa, a w szczególności na przepisy dotyczące pomocy publicznej. Na tym jednak nie koniec. Podejmowane są również (ze strony rządu) liczne działania, których głównym celem jest zwiększenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Jest to możliwym dzięki:

  • Sektor MŚP w dużej mierze obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek, prowadzących firmy rodzinne (zajmujące się na przykład rzemiosłem) oraz prowadzących regularną działalność spółki oraz konsorcja
    Autor zdjęcia: perceptions (creative pause)

    obniżce kosztów odsetkowych uzyskiwania kredytu bankowego,

  • obniżce kosztów ryzyka inwestorów zewnętrznych,
  • obniżenie stóp podatkowych,
  • zwiększenie możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych,
  • uproszczenie procedur biurokratycznych,
  • itp.

Głównym celem podejmowanych przez polski rząd działań jest dążenie do wyrównania szans konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw na wolnym rynku.